Call our Helpline 0-2580-0021 Ext.1110, 1105 for more details   
ลงทะเบียน
 


อัตราค่าบริการ
จำนวน User
ราคา (บาท / ปี) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1
7,704
3
10,272
5
15,408
10
25,680
15
38,520
30
86,400
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 17 ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ
จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง
มีเจ้าหน้าที่ให้สืบค้น (Keyword) ตามหลักบรรณารักษศาสตร์ ช่วยให้ท่านสืบค้นหาข่าวเก่าๆ ได้ง่ายสะดวกสบาย