Call our Helpline 0-2580-0021 Ext.1110, 1105 for more details   
เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ข้อมูลเกิดขัดข้อง ทำให้ข่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ยังไม่สามารถสืบค้นและเรียกดูได้ ทางฝ่ายไอทีกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ จึงต้องขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี้ หากมีข้อสงสัย รบกวนสอบถาม โทร. 02-5800021 ต่อ 1110 หทัยชนก
ลงทะเบียน
 


ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว (News Clipping Online)

ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 17 ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ
จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง
มีเจ้าหน้าที่ให้สืบค้น (Keyword) ตามหลักบรรณารักษศาสตร์ ช่วยให้ท่านสืบค้นหาข่าวเก่าๆ ได้ง่ายสะดวกสบาย